1. ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ 2000,00 ΕΥΡΩ

Από 1-1-2020 έχει ορισθεί επίδομα 2.000,00 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα (άρθρο 1 Ν. 4655/2020).

Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή ο πατέρας τους ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχει την ιδιότητα: α) Έλληνα πολίτη, β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, γ) πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) Πολίτη κράτους που ανήκει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση για παιδιά που γεννιούνται κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας, διαμένει μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν. Το επί 12ετία μόνιμο της διαμονής στη χώρα, των πολιτών τρίτων χωρών, αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή εφόσον οι ίδιοι δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται αυτή που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος παρελθόντος φορολογικού έτους.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι και η μητέρα η οποία, καίτοι δεν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες δικαιούχων, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα, επειδή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Φορέας χορήγησης του επιδόματος γέννησης είναι ο ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα γέννησης απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά α) στο υποκατάστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην Εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), που υλοποιεί η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ η κάθε μία.

2. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όπως είναι γνωστό η εργατική νομοθεσία έχει εφαρμογή στις συμβάσεις εργασίας εκείνες που ο μισθωτός παρέχει εξαρτημένη τακτική, πλήρη ή μειωμένη, εργασία, έστω και εκ περιτροπής.

Στην καταρτισθείσα σύμβαση εργασίας που περιβάλλεται τον τύπο που προβλέπει το ΠΔ 156/94 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (αποδοχές και ΣΣΕ-ωράριο-υπερωρίες καν. άδεια κ.λπ.).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξετασθεί η περίπτωση κατά την οποία συνάπτεται σύμβαση ετοιμότητας για εργασία. Όπως συνάγεται από τα άρθρα 648-649-653 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3239/55-όπως τροποποιήθηκε και 3755/57 η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων υπέρ του άλλου, χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές δυνάμεις του, στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, φέρει μεν το χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της, δεν υπόκειται στις διατάξεις ειδικών νόμων και συλλογικών συμβάσεων αναφορικά με το ελάχιστο όριο αμοιβής και τις προσαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή ή άλλη εργασία σε ημέρα εορτής ή αναπαύσεως γιατί αυτές, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, εφαρμόζονται μόνον σε περιπτώσεις τακτικής απασχόλησης (πλήρης-μειωμένη).

Η νομολογία των δικαστηρίων κρίνοντας σωρεία περιπτώσεων και αξιολογώντας το χαρακτήρα της σχέσεως αυτής διακρίνει την ετοιμότητα σε απλή και γνήσια.

Απλή ετοιμότητα ή ετοιμότητα κλήσης υπάρχει όταν ο μισθωτός δεν οφείλει, κατά τη διάρκεια της απασχολήσεώς του, να διατηρεί διαρκώς σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις, δεσμεύεται μόνον κατά την προσωπική του ελευθερία.

Ο χαρακτήρας της σχέσεως ως απλής ετοιμότητας δε μεταβάλλεται από τυχόν ανυπαρξία ρητής συμφωνίας για τη δυνατότητα του μισθωτού ν’ αναπαύεται, κατά την παραμονή του στο χώρο εργασίας, σε διατιθέμενο από τον εργοδότη κατάλληλο ενδιαίτημα ή κλίνη (π.χ. φύλακας εργοταξίου).

Στην απλή ετοιμότητα υπάρχει περιορισμένη δέσμευση της ελευθερίας του μισθωτού και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κατωτάτων ορίων αποδοχών και προσαυξήσεων για απασχόληση κατά νύκτα, Κυριακές-εορτές, εκτός αντιθέτου συμφωνίας.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί προσδιορίζεται κατά το άρθρο 653 ΑΚ (ειθισμένος) ανάλογα με τη διάρκεια της δέσμευσης του μισθωτού. Με το ίδιο μέτρο υπολογίζονται και τα οφειλόμενα επιδόματα (δώρα) εορτών, ετήσια άδεια αναπαύσεως.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης.

Γνήσια ετοιμότητα ή ετοιμότητα επιφυλακής υπάρχει όταν έχουμε ενεργό παροχή πνευματικής ή σωματικής δραστηριότητας για την επίτευξη από τον εργαζόμενο κάποιου οικονομικού αποτελέσματος.

Και όταν απλώς δεσμεύεται η ελευθερία του μισθωτού, με την υποχρέωση παραμονής του στον καθοριζόμενο από τον εργοδότη του τόπο και χρόνο, για να είναι έτοιμος να δράσει ενεργώς, αν παραστεί ανάγκη, υπάρχει παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Κατά τη γνήσια ετοιμότητα θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση δικαιούμενος να λάβει όλες τις νόμιμες ή συμβατικές αποδοχές, επιδόματα, κ.λπ.

Τόσο στην απλή ετοιμότητα όσο και στη γνήσια υπάρχει εξαρτημένη απασχόληση με τους περιορισμούς που εκτέθηκαν πιο πάνω.

Τα δικαστήρια έχουν δημιουργήσει πάγια νομολογία και έχουν διαχωρίσει τις δύο αυτές έννοιες.

Ενδεικτικώς αναφέρονται μερικές αποφάσεις:

Εφετ. Θεσσαλονίκης 830/95 – 2580/95 – 2043/90 – 160/03

Εφετ. Αθηνών 9906/97 – 4989/01

ΑΠ 1234/90 – 440/96 – 1033/99 – 1219/98

3. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Με την αριθ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και στα πλαίσια του ν. 4172/2013 καθορίστηκαν τα νόμιμα κατώτατα νομοθετημένα ημερομίσθια και μισθοί για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, από 1.2.2019 και καλύπτουν και το 2020 και 2021. αυτά είναι (πίνακας 1) :

4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ e-ΕΦΚΑ από 1-1-2021 (άρθρα 34, 37, 45, Ν. 4670/2020 και άρθρο 31 Ν. 4756/2020) (πίνακας 2):

Πέραν των ανωτέρω ισχύουν και ειδικές εισφορές για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Α) Επαγγελματικού κινδύνου εργοδότη 1,00%

Β) Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ)

1) ΙΚΑ εργοδότη 1,40% Ασφαλισμένου 2,20% Σύνολο 3,60%

2) ΕΤΕΑΜ εργοδότη 0,75% Ασφαλισμένου 1,25% Σύνολο 2,00%

Γ) Εργαζομένων σε υπόγειες στοές κ.λπ. Ν. 4075/2012

1) ΙΚΑ εργοδότη 2,70% Ασφαλισμένου 4,30% Σύνολο 7,00%

2) ΕΤΕΑΜ εργοδότη 2,00% Ασφαλισμένου 1,00% Σύνολο 3,00%

(βλέπε ΔΕΝ 2021 σελίδα 192)

ΠροϋπηρεσίαΥπάλληλοιΕργατοτεχνίτες
Χωρίς προϋπηρεσία650,0029,04
Με μία (1) τριετία715,0030,49
Με δύο (2) τριετίες780,0031,94
Με τρεις (3) τριετίες845,0033,40
Με τέσσερις (4) τριετίες34,85
Με πέντε (5) τριετίες36,30
Με έξι (6) τριετίες37,75

1. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κλάδοι ασφαλίσεως (διατάξεις Ν. 4670/20)Ποσοστό
  ΕργοδότηΑσφαλισμένου Σύνολο
1. Κυρίας συντάξεως (άρθρο 34)13,33%6,67%20,00% 
2. Επικουρικής ασφαλίσεως (άρθρο 45)3,25%3,25%6,50% 
3. Υγειονομικής περιθάλψεως (άρθρο 37)    
(α) Για παροχές εις είδος4,30%2,15%6,45% 7,10%
(β) Για παροχές εις χρήμα0,25%0,40%0,65%
4. Συνεισπραττόμενες    
I. Κλάδος ανεργίας1,20%1,20%2,40%3,06%
II. ΛΠΕα ΑΕ0,15%0,15%
III. ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ:   
α. ΕΛΠΕΚΕ0,06%0,06%
β. ΕΚΛΑ0,10%0,10%
IV. ΟΕΕ (Εργατική Εστία)0,35%0,35%
ΣΥΝΟΛΑ22,54%14,12%36,66% 
2. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κλάδοι ασφαλίσεως (διατάξεις Ν. 4670/20)Ποσοστό
  ΕργοδότηΑσφαλισμένου Σύνολο
1. Κυρίας συντάξεως (άρθρο 34)13,33%6,67%20,00% 
2. Επικουρικής ασφαλίσεως (άρθρο 45)3,25%3,25%6,50% 
3. Υγειονομικής περιθάλψεως (άρθρο 37)    
(α) Για παροχές εις είδος4,30%2,15%6,45% 7,10%
(β) Για παροχές εις χρήμα0,25%0,40%0,65%
4. Συνεισπραττόμενες    
I. Κλάδος ανεργίας1,68%1,47%3,15%3,96%
II. ΛΠΕα ΑΕ0,15%0,15%
III. ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ:   
α. ΕΛΠΕΚΕ0,06%0,06%
β. ΕΚΛΑ0,10%0,10%
IV. ΕΛΕΚΠ (πρώην ΟΕΚ)0,15%0,15%
V. ΟΕΕ (Εργατική Εστία)0,35%0,35%
ΣΥΝΟΛΑ23,02%14,54%37,56% 

Αρχοντής Καμπάνταης πρώην Επιθεωρητής Εργασίας νομού Καβάλας, πτυχιούχος Νομικής και ΟΠΕ του Α.Π.Θ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.