Πρόσληψη πέντε εποχικών εργαζομένων για το αρχαιολογικό μουσείο Θάσου

0
28

Με δεκατρία άτομα, συνολικά, θα ενισχυθεί το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Οι δεκατρείς εργαζόμενοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών. Πρόκειται για επτά ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Φιλίππων, τέσσερις ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο Θάσου, ένα νυχτοφύλακα αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Φιλίππων και ένα νυχτοφύλακα αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο Θάσου. Η διάρκεια απασχόλησης είναι επτά μήνες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Επισημαίνεται ότι, εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παράρτημα (Σ.Ο.Χ.), οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι, δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) από 19-7-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος του ν.4049/2012).

Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου, ή συγγενικού προσώπου, θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία 17 και 18 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Σ.Ο.Χ. με σήμανση έκδοσης 06-03-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Κύπρου 14, Τ.Κ. 65 110 – ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο τμήμα Λογιστηρίου του κτιρίου Διοίκησης της Εφορείας, υπόψη κου Β. Μπεζά (τηλ. επικοινωνίας: 2510222246).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στα μουσεία και στον αρχαιολογικό χώρο, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Δήμων Καβάλας και Θάσου, στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες Υπηρεσίες και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία), ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, ή ανάρτησης της παρούσας στον Τύπο, ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί, ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι-Ανεξάρτητες και άλλες αρχές-Α.Σ.Ε.Π. θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.